Yasin Suresi Ve Fazileti

Sure 15 Şubat 2014 - 02:46
1.257 okunma

Sevgili Kardeşlerim Bu Mübarek Sure Mekke’de Nazil Olmuştur.Yasin Suresi Toplamda 83 Ayetten Oluşur.

Sevgili Hz.Muhammed (S.a.V)’in İsimlerinden oluşmaktadır.

727 Kelime ve 3000 Harften Oluşan Yasin Suresinin Fazileti Çok Büyüktür.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.a.V) Şöyle buyuruyorlar.

(Taha ve Yasin Suresini Allahü Teala (C.C) Yeryüzünü Yaratmadan Tam 1000 Yıl Önce Okudu.Melekler Kuranı Duyduğu Anda Üzerine Bu Surelerin İneceği Tüm Ümmete Müjdeler Olsun. Dediler.)

Kuran’ın Kalbi Olan Yasin Suresinin Gece Allah Rızası İçin Okuyan Tüm İnsanların Günahları Silinir.

Yasin Suresini Büyük Bir İhlasla Okuyan Tüm Kardeşlerimize Cenabı Allah Kuran’ı 10 Kere okumuş Gibi Sevab İhsan Eder.

Her Gece Yasin Suresi Okuyan Kişiler Allah’ın İzniyle Şehit olarak Ölür.

Geceleri Yasin Suresini Okuyan Her Mümin Sabah Uyandığında İlahi Mağfiretle Uyanır.

Ölmek Üzere Olan Kişilerin Yanında Okursanız Her Bir Harf Karşılığında Tam 10 Melek Gelerek Karşısında Durur ve Onun İçin Rahmet İsterler.

Cenaze Defnedilirken Melekler Hazırda Beklerler ve Cennet Şerbeti İçirirler.

Bu Kadar Değerli Bir Sureyi Gece ve Gündüz Olmak Üzere Boş Kaldığınız Vakitlerde Kesinlikle Okumanızı Öneririm.

(Bismillahirrahmanirrahıym. )

Yasın

Vel kur’anil hakiym

İnneke le minel murseliyn

Ala sıratım müstekıym

Tenziylel aziyzir rahıym

Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun

Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü’minun

İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun

Ve cealna mim beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun

İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerım

İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun

İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

Kalu ma entüm illa beşerun mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun

Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le murselun

Ve ma aleyna illel belağul mübın

Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun

Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a kale ya kavmittebiul murseliyn

İttebiu men la yes’elüküm ecran vehüm mühtedun

Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun

E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durrin la tuğni annı şefaatühüm şey’en ve la yünkızun

İnnı izen le fı dalalim mübın

İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya’lemun

Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn

Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min cündin mines semai ve ma künna münziliyn

İn kanet illa sayhaten vahıdeten fe iza hüm hamidun

Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun

Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun

Ve in küllül lemma cemiy’un ledeyna muhdarun

Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye’külun

Ve cealna fiyha cennatin min nahıylin ve a’nabin ve feccerna fiyha minel uyun

Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun

Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun

Ve ayetün lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muzlimun

dua

Veş şemsü tecrı li müstekarrin leha zalike takdiyrul aziyzil aliym

Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym

Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekin yesbehun

Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

Ve in neşe’ nuğrıkhüm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun

İlla rahmeten minna ve metaan ila hıyn

Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun

Ve ma te’tiyhim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn

Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü men lev yeşaüllahü et’ameh in entüm illa fı dalalin mübın

Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm sadikıyn

Ma yenzurune illa sayhaten vahıdeten te’huzühüm vehüm yehıssımun

Fela yestetıy’une tevsıyeten ve la ila ehlihim yarciun

Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun

Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun

İn kanet illa sayhaten vahıdeten feiza hüm cemiy’un ledeyna muhdarun

Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’en vela tüczevne illa ma küntüm ta’melun

İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun

Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun

Lehüm fiyha fakihetün ve lehüm ma yeddeun

Selamün kavlen mir rabbin rahıym

Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

Elem a’hed ileyküm ya benı ademe en la ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvün mübiyn

Ve enı’büduni haza sıratun müstekıym

Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta’kılun

Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydiyhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

Velev neşaü letamesna ala a’yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun

Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyen ve la yarciun

Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya’kılun

Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikrun ve kur’anün mübiyn

Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın

E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydiyna en’amen fehüm leha malikun

Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye’külun

Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun

Vettehazu min dunillahi aliheten leallehüm yünsarun

La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm cündün muhdarun

Fela yahzünke kavlühüm inna na’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun

Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

Ve darabe lena meselen ve nesiye halkah kale men yuhyil ızame ve hiye ramiym

Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın aliym

Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun

Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala en yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul aliym

innema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe yekun

Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey’in ve ileyhi türceun.

Yorumlar

Yazıya 1 yorum yapılmış.

iclal Şubat 13, 2015

ilk olarak yasin suresini ezberledim, ayetel kürsi ve yasin suresini oku arkana bakmadan yoluna devam et

İlginizi Çekebilir
Bakara Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Bakara Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 23, 2014
4.225 okunma
Ali İmran Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ali İmran Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 23, 2014
12.559 okunma
Nisa Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Nisa Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 21, 2014
4.016 okunma
Hakka Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Hakka Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 20, 2014
6.134 okunma
Kalem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kalem Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 19, 2014
7.607 okunma
Necm Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Necm Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 18, 2014
6.165 okunma
Kamer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kamer Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 17, 2014
5.785 okunma
Rahman Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Rahman Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 16, 2014
3.410 okunma
Tur Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Tur Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 15, 2014
4.093 okunma
Zariyat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zariyat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 14, 2014
4.426 okunma
Kaf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kaf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 13, 2014
8.564 okunma
Duhan Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Duhan Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 12, 2014
2.763 okunma
Zuhruf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Zuhruf Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 11, 2014
21.404 okunma
Şura Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Şura Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 10, 2014
5.449 okunma
Fussilet Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Fussilet Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Aralık 9, 2014
5.752 okunma
Bunlar da var!
Hacet Duası

Hacet Duası

Haziran 28, 2016
4.345 okunma
İnsan Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

İnsan Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Kasım 21, 2014
7.529 okunma
Aile Huzuru İçin Okunacak Dua

Aile Huzuru İçin Okunacak Dua

Ocak 26, 2014
49.406 okunma
Resulullah’ın Dilinden Dualar

Resulullah’ın Dilinden Dualar

Haziran 27, 2016
920 okunma
Lut Aleyhisselam’ın Hayatı

Lut Aleyhisselam’ın Hayatı

Ocak 7, 2017
568 okunma
Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Adak Nedir, Şartları Nelerdir?

Temmuz 9, 2017
262 okunma
Naziat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Naziat Suresi Türkçe Anlamı ve Fazileti

Ekim 9, 2014
8.455 okunma
Fetih Suresi ve Anlamı

Fetih Suresi ve Anlamı

Mart 11, 2014
870 okunma
İmanın Şartları

İmanın Şartları

Kasım 8, 2013
797 okunma
Hz. Muhammed (sav) Peygamberliği

Hz. Muhammed (sav) Peygamberliği

Aralık 19, 2016
629 okunma
İlk Abdest Ve Namaz

İlk Abdest Ve Namaz

Aralık 9, 2013
2.142 okunma