Dua

Hacet Duası

Hacet kelime anlamı olarak, istek, dilek ve tanrıdan dilek anlamlarına gelmektedir. Geleneksel olarak Allah(c.c.)’tan istekler adına Hacet kelimesi kullanılmaktadır. Duanın anlamı ise aciz kulların, kudretinden sual olunmayan yüce Allah(c.c.) ile bağıdır. Dua anlamı için farklı görüşlerde bulunur. Ancak tüm bu yorumlar hep kul ile Allah(c.c.) arasındaki köprüye bağlanır. Ayrıca dua, başlı başına bir ibadettir.
Hacet duasını tanımlamak için kulun yalnız Allah(c.c.)’ın izni ve ilmi gerçekleşebilecek beklentilerini dua ederek Allah(c.c.)’a sunması, onun bereketinden ihsan eylemesini beklemesidir.
İbn-i Mace rivayetine göre peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) dua için şu şekilde bir tespitte bulunmuştur.
 “Allah(c.c) katında duadan daha şerefli bir şey yoktur. Dua ibadetin ta kendisidir.”
Yine sıkıntı ve çeşitli musibetlerden korunmak ve kurtulmak adına hacet duası yapılabilir. Allah(c.c.), çeşitli musibet ve azabı kullarına verdiği gibi selamet ve mağfiretini de esirgemeyendir. Yüce Allah(c.c.)’ın sıfatları ve İsm-i Azam’ında “Zü’l-celali ve’l-ikrambulunur.
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.) ümmetine tavsiyelerinden birisi de kendi yaptığı hacet duasıdır.
“Allahümme inni es’elüke tevfika ehli’l-huda. Ve a’male ehli’l-yakini ve manasahate ehli’t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbude ehli’l-vera’i ve irfane ehli’l-ilmi hatta ahafek. Allahümme inni es’elüke mehafeten tahcuzüni an ma’sıyetike hatta a’mele bitaatike amelen estehikku bihi rıdake ve hatta unasıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leke’n-nasihate  hubben  leke  ve hatta etevekkele  aleyke  fi’l-umuri  ve hüsni zannin  bike. Sübhaneke Haliki’n-nur.
Meali;
“Allah(c.c)’ım Senden gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş amellerini, tevbe ehlinin öğütleşmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, Seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının  irfanını isterim ki Senden gereği gibi korkayım. Allah(c.c.)’ım, Sana isyandan çekindirecek  bir korku ver  ki Sana itaat ile öyle amel edeyim, onunla rızana layık olayım. Sen’den korkarak içtenlikle  Sana döneyim, sırf Senin sevgini kazanmak için içten öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip Sana sığınayım, sana Hüsn-ü zan  besleyeyim. Nurunun yaratıcısı Cenab-ı Hakk’a tesbih ederim.”
Allah(c.c.)’ın mağfiretinden nasiplenmek adına, ilmi alimlerin günümüze kadar gelen başka hacet duaları da bilinmektedir.
“Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-‘arşil-‘azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike. Ve’azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda’lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.”
Meali;
“Halim ve Kerim olan Allah(c.c)”tan başka hiçbir ilah yoktur. Büyük Arş”ın Rabbi Allah(c.c), noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah(c.c)”a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selameti de senden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi.”
Tüm dualarda olduğu gibi salih ve temiz bir kalp ile okunduklarında, özelikle de farz namazlarından sonra okunması tefsir alimlerinin ortak görüşlerindendir. Bu şekilde yapılan her duanın kabulü, yalnız Allah(c.c.)’ın mağfiretindedir. Hurafe görüşlere itibar etmeden dini vecibeleri yerine getirerek, duaların yalnız Allah(c.c.)’a yapılması gerekir. Sınav dünyasında olduğumuz hatırlanmalı, hacetlerin gerçekleşmemesi durumunda şirk oluşturacak davranışlardan kaçınılmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı